Home O nas

O nas

Witamy w Korczakowskim Repozytorium Cyfrowym!

Janusz Korczak to postać znana i uznana na całym świecie. Człowiek wielowymiarowy: pedagog, lekarz, społecznik, pisarz i filozof, wychowawca, znawca natury dziecka i rzecznik jego dziecięcych praw. Swoje koncepcje wychowawcze przedstawił w 24 książkach. Korczakowski system edukacji i wychowania dzieci oparty na szacunku, partnerstwie i samorządności był w czasach Korczaka bardzo nowatorski, wręcz rewolucyjny i do dziś stanowi inspirację na całym świecie.

Pomimo zainteresowania Korczakiem i jego spuścizną, wiedza na jego temat jest fragmentaryczna i powierzchowna, rozproszona i trudno dostępna. Prace Korczaka i publikacje go dotyczące można znaleźć w różnych bibliotekach cyfrowych, rozproszonych stronach czy archiwach. Często jednak mają niewystarczająco dobrze opracowane metadane lub metadanych w ogóle brakuje, zamieszczone wersje cyfrowe są różnej jakości, a opisy niekiedy powtarzają utarte stereotypy zamiast bazować na rzetelnej wiedzy historycznej. Dodatkowo część prac Korczaka i dokumentów z nim związanych wciąż nie jest zdigitalizowana – są one przechowywane w muzeach, archiwach, bibliotekach oraz archiwach osób prywatnych na świecie.

Brakowało więc przestrzeni, gdzie byłaby gromadzona spuścizna Korczaka i prace na jego temat, a która stanowiłaby jednocześnie pewne i wiarygodne źródło wiedzy. Dlatego w 2018 roku konsorcjum o nazwie „Repozytorium Janusza Korczaka” rozpoczęło prace nad stworzeniem łatwo i powszechnie dostępnego miejsca, gdzie w atrakcyjny i nowoczesny sposób byłaby przedstawiona rzetelna wiedza historyczna oparta na źródłach.

Korczakowskie Repozytorium Cyfrowe to przedsięwzięcie wieloletnie i długofalowe. Ma być nie tylko repozytorium gromadzącym treści, ale docelowo także przestrzenią dialogu przedstawicieli różnych zawodów i narodowości - od naukowców, przedstawicieli środowiska korczakowskiego przez pedagogów, praktyków po osoby zainteresowane polsko-żydowską tożsamością, nowoczesnymi metodami wychowania dzieci itp. W przyszłości będą tu mogły odbywać się wirtualne warsztaty, konferencje, spotkania, wystawy czasowe. Mogą pojawić się scenariusze lekcji dla dzieci i młodzieży czy informacje o ważnych wydarzeniach kulturalno-naukowych związanych z tematem.

Obecnie udostępniamy zasoby, materiały i informacje za pomocą interfejsu w języku polskim i angielskim. W planach mamy zamiar nadać naszej inicjatywie prawdziwie międzynarodowy zasięg i stworzyć inne wersje językowe np. hebrajską, francuską czy niemiecką.

Będziemy też stale poszerzać zasoby Repozytorium, pozyskując z różnych miejsc na całym świecie dokumenty, fotografie i inne materiały związane z życiem i dorobkiem Janusza Korczaka.

Za część informatyczną przedsięwzięcia odpowiada jeden z podmiotów tworzących konsorcjum „Repozytorium Janusza Korczaka” - Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zastosowane rozwiązania technologiczne spełniają standardy nowoczesnych serwisów naukowych. Wdrożono Application Programming Interface (API) oraz protokół wymiany metadanych OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Metadane techniczne są tworzone zgodnie z obowiązującymi standardami Dublin Core i w oparciu o standard opisu MARC21.

Za utrzymanie i dalszy rozwój Korczakowskiego Repozytorium Cyfrowego odpowiada Fundacja Przyjaciół Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego KLIO  oraz jednostki wchodzące w skład konsorcjum „Repozytorium Janusza Korczaka”:

  1. Kanadyjskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
  2. Fundacja Korczakowska
  3. Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego
  4. Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego
  5. Wydział Edukacji Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej

FUNDACJA PRZYJACIÓŁ INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO KLIO

Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego „Klio” - powstała w roku 1992. Jej celem jest wspieranie działalności naukowej IH UW, obecnie Wydziału Historii UW,  i upowszechnianiu rzetelnej wiedzy historycznej. Fundatorami, powołującymi Fundację do życia, byli obecni, jak również dziś już byli pracownicy IH UW. Fundacja blisko współpracuje z Władzami Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnych badań historycznych, a także szerzenie prawdy historycznej o Polsce na świecie, a zwłaszcza popieranie badań naukowych nad historią Polski, dziejami polskiej emigracji, wkładem Polski do kultury i cywilizacji światowej oraz stosunkami Polski z innymi krajami.

Fundacja jest członkiem KOED (Koalicji Otwartej Edukacji). Fundacja przeprowadziła szereg projektów cyfrowych, w tym m.in. digitalizację starodruków z kolekcji IH UW. Kolekcja dostępna jest pod adresem: www.starodruki.ihuw.pl

KANADYJSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA KORCZAKA

www.januszkorczak.ca

Stowarzyszenie działa od 2002 roku, ma siedzibę w Vancouver. Do najważniejszych osiągnięć Stowarzyszenia należą: publikacja angielskiego tłumaczenia „Dzieł wybranych” Janusza Korczaka, publikacja nowego wydania książki Betty Jean Lifton „Król dzieci: życie i śmierć Janusza Korczaka”, organizacja konferencji korczakowskiej (Vancouver, 2012), cyklu wykładów poświęconych Korczakowi (Vancouver, 2015-2016) pod hasłem „Janusz Korczak – ojciec praw dziecka. Prawa dziecka w praktyce”, przyznawanie wybitnym aktywistom działającym na rzecz praw dziecka Medalu Korczaka, a wybitnym pediatrom i pracownikom opieki społecznej Statuetkę za „troskę o dzieci w duchu Doktora Korczaka”.

---2---

Stowarzyszenie co roku funduje stypendium im. Janusza Korczaka w dziedzinie praw dziecka i edukacji rdzennych mieszkańców Kanady. Ponadto zainicjowało i stworzyło kurs pedagogiczny w szkole letniej dla nauczycieli, prowadzonej przez Wydział Edukacji Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. Kurs, którego autorką jest dr Tatiana Tsyrlina-Spady z Seattle Pacific University, obejmuje koncepcje i praktyki wychowawcze Korczaka, a pierwsza jego edycja odbyła się w roku 2019. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Wydziałem Edukacji oraz Wydziałem Pediatrii Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver.

FUNDACJA KORCZAKOWSKA

korczakowska.pl

Fundacja Korczakowska, z siedzibą w Warszawie, działa od 2011 roku. Zgodnie z misją Fundacji osoby z nią związane „dzielą się swoją wiedzą oraz interpretacją, starają się w różnych kontekstach pomagać w przekuwaniu korczakowskiej mądrości na współczesną praktykę”. Promują dziedzictwo Korczaka w Polsce i za granicą, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych kongresach. Są autorami pierwszego programu na studiach podyplomowych „Ucząc jak Korczak. Praktyczna edukacja oparta o korczakowskie metody i wartości”. Fundacja dołączyła do konsorcjum „Repozytorium Janusza Korczaka” w przekonaniu, że wiarygodna wiedza na temat Korczaka, dostępna dla wszystkich online, to doskonały sposób popularyzacji jego postaci, osiągnięć i myśli.

INSTYTUT HISTORYCZNY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

www.ihuw.pl

Utworzony w 1930 roku wydział jest jednostką badawczą i pedagogiczną, zajmującą się interdyscyplinarnymi badaniami szeroko rozumianej historii i zatrudniającą najlepszych polskich specjalistów w tej dziedzinie. Instytut prowadzi zajęcia i badania z zakresu Polski i świata. Pracownicy Instytutu są zaangażowani w wiele działań popularyzujących wiedzę historyczną: na Uniwersytetach Dziecięcych i Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w liceach, muzeach i innych instytucjach kultury. Instytut prowadzi też wiele krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Biblioteka Instytutu jest największą biblioteką historyczną w Polsce. Od 1 września 2020 roku Instytut został przekształcony w Wydział Historii UW.

 CENTRUM KOMPETENCJI CYFROWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

www.ckc.uw.edu.pl

Centrum Kompetencji Cyfrowych zostało powołane przez rektora Uniwersytetu w 2018 roku. Jest wyspecjalizowaną jednostką, która wspiera wykorzystywanie narzędzi cyfrowych w badaniach naukowych i dydaktyce (e-learningu) oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród humanistów. Jest także zapleczem eksperckim w dziedzinach digitalizacji, archiwizacji webu i e-learningu. Tworzy między innymi repozytoria danych, archiwa cyfrowe, bazy danych, strony internetowe. Zajmuje się też kreowaniem wirtualnej rzeczywistości oraz modelowaniem 3D.

WYDZIAŁ EDUKACJI UNIWERSYTETU KOLUMBII BRYTYJSKIEJ

educ.ubc.ca

Wydział Edukacji Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej to bardzo rozbudowana jednostka, w skład której wchodzą między innymi cztery wydziały, różne jednostki akademickie i administracyjne, a także centra i instytuty badawcze. Oferuje nauczanie w różnych obszarach edukacji: od nauczania początkowego po kształcenie osób dorosłych. Jest jedną z wiodących na świecie placówek. Wydział Edukacji angażuje się w wiele wydarzeń popularyzujących dorobek Janusza Korczaka. W 2012 roku w lobby głównego gmachu Wydziału umieszczono pamiątkową tablicę poświęconą Korczakowi. Od 2015 roku odbywają się tu interdyscyplinarne wykłady na temat Korczaka. Ponadto Wydział zatwierdził letni kurs pokazujący wpływ koncepcji korczakowskich na takie dziedziny jak: pediatria, opieka społeczna, psychologia czy działalność na rzecz praw dziecka.

---3---

Public project co-financed by the Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland "Public Diplomacy 2020: New Dimension” funding programme.

Please be advised that in order to optimize the content available on our website, to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on users' end devices. Cookies can be controlled using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies. More information is included in the website's privacy policy.